מועמד/ת יקר/ה,

במסגרת אתר זה, הנך מוזמן לשלוח קורות חיים לצורך הגשת מועמדות למשרות שונות הזמינות בחברות המשתייכות לקבוצת החברות של ג'ונסון & ג'ונסון (להלן: "הקבוצה") או מידע אישי נוסף על מנת ליהנות משירותים מסוימים (לדוגמא ניוזלטרים, טיפים או פעולות שירותיות אחרות) (להלן: "המידע").

אנו עשויים לשלב את המידע שאתה מוסר יחד עם מידע נוסף שאנו אוספים עליך, בין אם ברשת או מחוצה לה. אנו אף עשויים לשלב את המידע עם מידע אודותיך שנקבל ממקורות אחרים, למשל חברות אחרות בקבוצה, מקורות מידע פומביים (למשל, מידע מחשבונות מדיה חברתית שלך) או צדדים שלישיים.

מידע זה ייאסף ויישמר במאגרי המידע של החברה בקבוצה לה הגשת את מועמדותך (להלן: "החברה" או "אנו") הפועלת כבעלת השליטה במידע. החברה תאסוף את המידע, תשתמש בו לצרכיה העסקיים, לרבות לצרכי מיון וניהול פעולות גיוס והשמה ועמידה במחויבויות חוקיות.

אתר זה אינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 16 ואנו מבקשים שאנשים אלו יימנעו מלמסור לנו מידע אישי באמצעות האתר. אם ילדך מסר מידע אישי ואתה מבקש כי מידע כאמור יוסר, אנא צור קשר כמפורט למטה תחת "צור קשר אתנו".

אינך מחויב על פי דין למסור לחברה את המידע, אולם שים לב כי המידע נדרש לחברה על מנת לשקול את מועמדותך. שליחת המידע לחברה מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצדך לאמור בהצהרה זו והסכם מחייב בינך לבין החברה הנ"ל ולכן יש לקרוא אותה בעיון רב. אם אינך מסכים לאמור בהצהרה זו, יש להימנע משליחת מידע לחברה בקבוצה.

אם אתה מוסר לנו מידע אישי אחר אודות אדם כלשהו, אתה מצהיר כי יש בידיך את הסמכות לעשות כן ולאפשר לנו לעשות שימוש במידע בהתאם להצהרת פרטיות זו.

החברה תהיה רשאית להעביר את המידע אודותיך לחברות אחרות בקבוצה, למטרות המפורטות לעיל לרבות לצורך בחינת מועמדותך, וכן לצדדים שלישיים בהם עשויה להיעזר החברה בהליכי הגיוס והמיון, כגון יועצים, חברות אחסון מידע, חברות מיון והשמה וכיו"ב. במסגרת האמור מובהר, כי החברה עשויה להעביר את המידע אודותיך גם אל מחוץ לישראל, לרבות למדינות שאינן בהכרח מבטיחות רמת אבטחת מידע כפי הנהוג בישראל, בכפוף לשמירה על פרטיות המידע בהתאם לדין החל. בנוסף, החברה תהיה רשאית להשתמש, להעביר או לגלות מידע אודותייך לצדדים שלישיים ככל שהדבר נדרש על פי דין, במסגרת ניהול הליכים משפטיים נגד החברה או אחת מחברות הקבוצה ו/או ככל שהחברה תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר.

בהתאם ובכפוף לדין החל, הנך זכאי לפנות לחברה אליה שלחת את המידע בבקשה לעיין במידע אודותיך השמור במאגר מידע או למחקו (אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן). פנייה כזו יש להפנות לתיבת הדוא"ל אליה שלחת את המידע והיא תטופל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אנו פועלים ליישם אמצעי אבטחה ארגוניים, טכניים ומנהליים סבירים על מנת להגן על מידע אישי שבשליטתנו. לצערנו, לא ניתן להבטיח ב-100% הגנה על מידע המועבר ברשת או על מערכות שמאחסנות מידע. אם יש לך חשש כי ההתקשרות שלך עמנו אינה מאובטחת, אנא צור עמנו קשר באופן מידי בהתאם לפרטים המפורטים להלן תחת "צור קשר אתנו". 

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, לצרכי אבטחת מידע ועוד. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תשומת לבך, כי אם תבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי להשפיע על חווית השימוש שלך באתר או ביכולתך להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר.

החברה אף עשויה לאסוף מידע לא מזהה באמצעות עוגיות שהן כלי מעקב המופיעים באתר. עוגיות אלו מאפשרות לנו לאסוף מידע אודות השימוש באתר ולהציג מודעות מותאמות באתרים של צדדים שלישיים על בסיס ניטור הפעילות של הדפדפן במסגרתו גלשת באתר שלנו. כמו כן, אנחנו עושים שימוש בעוגיות אלה על מנת לדעת האם מודעה שהצבנו באתרים של צדדים שלישיים הוקלקה על ידי המשתמשים שלנו או למטרת ניתוח אנליטי של התנהגות גולשים (web analytics).   

החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך הצעות, עדכונים, הזמנות וכדומה (ביחד: "דיוור") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמתך היכן שנדרש בהתאם לדין החל, לרבות בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

אנו נשמור על המידע למשך הזמן הנדרש או המותר לצורך המטרות שלשמן המידע נאסף. הקריטריונים לקביעת משך הזמן לשמירת המידע כוללים: (1) משך זמן ההתקשרות עמך; (2) האם יש חובה חוקית לה אנו כפופים; ו-(3) האם שמירת המידע נדרשת לצורך הגנה על אינטרסים משפטיים (למשל, התיישנות על פי דין, הגנה מפני תביעות או הליכים מנהליים).

הצהרת פרטיות זו אינה עוסקת, ואנו איננו אחראים, למידע, פרטיות או נהלים של צדדים שלישיים, לרבות אלו המפעילים אתרים או שירותים ברשת (לרבות יישומים) המוצעים דרך האתר שלנו או שהאתר שלנו כולל קישור אליהם. הזמינות או הצעת הקישור אל אותם אתרים או יישומים אינה מעידה על תמיכה או אחריות להם מצדנו או מצד הגופים הקשורים אלינו.

אנו שומרים על זכותנו לבצע שינויים בהצהרת פרטיות זו. בכל מקרה של שינוי כאמור תפורסם על-כך הודעה באתר והאמור בהצהרה ששונתה יחול על כל מידע שתמסור החל ממועד פרסום השינוי.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ולנשים גם יחד.

צור קשר אתנו. אם יש לך שאלות בנוגע להצהרת פרטיות זו, אנא צור קשר ב: https://www.jnjcareers.co.il/contact-us.

הצהרת פרטיות זו עודכנה לאחרונה: 16 בספטמבר 2020.